top of page
view embedded map

Taksi səfəri 1, 12ci hissə: Bəşir Səfəroğlu, Zülfü Adıgözəlov ilə Nabat Aşurbəyova arasında

Taxi Trip 1, part 16: Beshir Seferoglu, between Zulfu Adigozelov and Nabat Ashurbeyova

İyun 2016

1080p 360 video | səfər

June 2016

1080p 360 video | tour

Part 12 of a taxi trip around Sovetski at midday. This portion continues east through the southern portion of Sovetski, passing a mechanic before reaching Teze Pir Mosque on the right.

See also

nearby

similar subject

more on Mehelle
more on the internet
bottom of page