Taxi Trip 4: Mirzagha Aliyev, from Mirze Feteli Axundzade, to Nabat Ashurbeyova, ending at old hammam

Taksi gəzintisi 4: Mirzağa Əliyev, Mirzə Fətəli Axundzadədən, Nabat Aşurbəyovaya tərəf, köhnə hamama qədər

March 2016

March 2016

1080, 360

1080, 360

Authors note, additional tags, and supplemental media