top of page

Taksi gəzintisi 2, 1ci hissə: Bəşir Səfəroğlu, Nəriman Nərimanovla İsmayil Qutqaşınlı arasında

Taxi Trip 2, part 1: Beshir Seferoglu, between Neriman Nerimanov and Ismayilbey Qutgashinli

Sentyabr 2016

September 2016

1080p 360 video

1080p 360 video

Part 1 of a taxi ride through the upper areas of Yasamal in the evening. This portion drives west, uphill through Yasamal, passing older residential homes and entering the area where new high rises have started to be built.

Taksi gəzintisi 2, 2ci hissə: İsmayılbəy Qutqaşınlı, Bəşir Səfəroğlu ilə Mirzağa Əliyev arasında

Taxi Trip 2, part 2: Ismayilbey Qutgashinli, between Beshir Seferoglu and Mirzagha Aliyev

Sentyabr 2016

September 2016

1080p 360 video

1080p 360 video

Part 2 of a taxi ride through the upper areas of Yasamal in the evening. This final portion goes along the western edge of Yasamal, driving through the high rise buildings encroaching into the area before ending outside of an apartment high rise.

view on map

more

view on map

more

view on map

more

view on map

more

view on map

more

view on map

more

view on map

more

view on map

more

view on map

more

view on map

more

view on map

more

view on map

more

view on map

more

view on map

more

view on map

more

view on map

more
bottom of page